Толковый словарь философских терминов

 • PRİNSİP

  \ – başlanğıc, ilk olan, özündən başqa bir şeyin çıxdığı təməl, əsas, ilk prinsip. İdeyalar təməl ideyalara və mənəvi ideyalar, metafizik ideyalar, o

  Полностью »
 • PRİNSİP

  \ – davranışın ilk başlanğıcı, rəhbər ideyası, əsas qaydası.

  Полностью »
 • PROBİDENSİALİZM

  \ – dini fəlsəfi baxış; bu baxışa görə bəşər cəmiy-yətinin inkişafı \ əsrarəngiz, tarixi prosesə münasibətdə xarici olan qüvvələrlə-bəsirətlə, allah

  Полностью »
 • PROBLEM

  \ – elmi metodlarla həll etmək şərtilə ortaya atılan sual. Həllini tələb edən hər növ çətinlik, məsələ

  Полностью »
 • PROBLEMATİK

  \ – həlli yolu və vasitəsi qeyri-müəyyən olan, yaxud da doğru olma ehtimalı olsa da, əslində şübhə oyandıran, dəqiq olmayan şeydir

  Полностью »
 • PROQNOZ

  \ – elmi qabaqgörənliyin növlərindən biri. Hər hansı bir hadisənin perspektivlərinin xüsusi tədqiqi

  Полностью »
 • PROLETARİAT

  Fəhlə sinfi.

  Полностью »
 • PROPEDEVTİKA

  \ - əvvəlcədən məşq etmək, hər hansı bir elmə hazırlıq, müntəzəm və qısa formada şərh olunmuş giriş kursu

  Полностью »
 • PROSES

  Latınca, irəliyə doğru hərəkət.

  Полностью »
 • PROSES

  \ – müəyyən bir nəticəyə varan düşüncə axışı. Hadisələrin yaxud da prosesin müəyyən bir nəticəyə doğru yol alması

  Полностью »
 • PROSTAVLIQ

  \ – xristianlığın mühüm cərəyanlarından biri; başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmışdır

  Полностью »
 • PROTESTANTİZM

  \ – pravoslavlıq və katolizmdən sonra xristian-lığın Reformasiya dövründə meydana gəlmiş cərəyanı.

  Полностью »
 • PSİXİKA

  \ – canlı sistemin ətraf aləm-lə siqnal şəklində qarşılıqlı təsirinin, əlaqəsinin məhsulu və şərti.

  Полностью »
 • PSİXOANALİZ

  \ - əsəb xəstəliklərinin və psixi xəstə-liklərin Z.Freyd tərəfindən təklif olunmuş ümumi nəzəriyyəsi və müalicəsinin metodu, freydizmin nəzəri əsasl

  Полностью »
 • PSİXOLOGİYA

  \ – insanın fəaliyyəti və hey-vanların davranışı prosesində obyektiv reallığın psixi inikasının yaranması və fəaliyyət göstərməsi qanunları haqqında e

  Полностью »
 • PSİXOLOGİZM

  \ – xüsusilə ruhi və mədəni hadisələri birtərəfli qaydada ancaq psixoloji baxımdan tədqiq etmə və açıqlama yaxud da psixologiyanı bütün elmlərin və

  Полностью »
 • PUBLİSİSTİKA

  \ – geniş mənada, silsilə ictimai həyat məsələlərini işıqlandıran ədəbiyyat növü.

  Полностью »
 • RADİKALİZM

  \ – tədqiq etdiyi mövzunun son səbəb-lərinə, köklərinə qədər enən düşünmə forması. Həyat formalarını, həyat əlaqələrini tənqid edib kökdən dəyişdirm

  Полностью »
 • RASİX

  Sağlam, əsaslı, sağlam təməlli. Din fəlsəfəsində rasix çox dərin elmə malik olan bir şəxs kimi qəbul edilir

  Полностью »
 • RASİONALİZM

  \ – Akılcılık: əqli biliyə əsaslanan doğruluğun miqyasını hisslərdə deyil, düşünmədə və nəticələrdə görən təlimin ümumi adı

  Полностью »
 • RASİONALİZM

  \ – ağıllı – səhih biliyin mənti-qi əlamətləri olan ən ümumilik və zərurilik təcrübədən və onun ümumiləşdirmələrindən əldə edilə bilməz; bunlar yal

  Полностью »
 • REAKTOLOGİYA

  \ – yüksək inkişaf etmiş heyvanların və insanın psixikasını xarici təsirlərlə cavabların hesabı məcmusu, cəmi kimi nəzərdən keçirən mexanistik konsep

  Полностью »
 • REALİZM

  \ – Gerçekçilik: Düşüncədən və ya bilən subyektdən ayrı, xarici aləmin və obyektlərin varlığını, onlar haq-qında obyektiv məlumatın inkişafını qəbul

  Полностью »
 • REALİZM

  \ – incəsənətin obyektiv idraki və estetik-dəyişdirici təbiətini daha dolğun şəkildə təcəssümləşdirən bədii metod

  Полностью »
 • REALLIQ

  \ – Həqiqi olan, var olan şeylərin hamısı. Bu mənada həqiqətin şüurdan, düşüncədən asılı olan və olmayan varlıqlar mövcuddur

  Полностью »
 • REDUKSİYA

  \ – məntiqdə ikinci, üçüncü yaxud da dördüncü qisim fiqurlardan birinin \ birinci fiqurun dörd bağ-layıcısından birinə geri qaytarması

  Полностью »
 • REFLEKSİYA

  \ – idrak inikasını, tədqiqini bildirən təlim.

  Полностью »
 • REFORMASİYA

  \ – XVI əsrin birinci yarısında Avropada protestantizmin əsasını qoymuş geniş antifeodal və antikatolik hərəkatı

  Полностью »
 • REFORMİZM

  Fəhlə hərəkatında sinfi mübarizənin, sosia-list inqilabı və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən siyasi cərəyan

  Полностью »
 • REQRUTASİYA

  latınca, cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliy-yətə cəlb olunması.

  Полностью »
 • RELYATİVİZM

  \ – insan idrakının nisbiliyi, şərtiliyi və subyektivliyi haqqında idealist təlim.

  Полностью »
 • RES

  \ – Res cogitans – düşünən varlıq, nəfsi natiqə, düşünən öz; res extensa – məkan tutan varlıq.

  Полностью »
 • RESPUBLİKA

  (latınca republic – ―dövlət işləri, ictimai işlər‖ deməkdir) elə idarəçilik formasıdır ki, burada dövlət başçı-sını seçmək və dəyişdirmək mümkündür

  Полностью »
 • RƏY

  \– antik fəlsəfədə səhih bilikdən – həqiqətdən fərqli olaraq səhih olmayan, subyektiv bilik.

  Полностью »
 • RİHLƏ

  Hədis axtaran insanların çıxdıqları səyahətlərə verilən addır.

  Полностью »
 • RİZA

  Razı olmaq, bəyənmək, icazə vermək. Riza təsəvvüf məqamlarından ən üstün olanıdır. Riza iki cür olur

  Полностью »
 • ROMANTİZM

  \ – mədəniyyətin ən müxtəlif sahələrini əhatə etmiş ideya hərəkatı və bədii hərəkat;XIX əsrin əvvəllərində klassisizmi əvəz etmişdir

  Полностью »
 • RUH

  \ – bədəni daima canlı qılan, ona həyat verən, yaşadan, lakin maddi olmayan varlıq. Dini fəlsəfədə ruh ölümsüz və insanın əbədi həyatını təmin edən

  Полностью »
 • RUH

  \ – Kainatın qanunu. Xüsusilə də stoa fəlsəfəsində kainat, əqli, kainat ruhu, təsir edən canlılıq verən, forma verən, canlandıran ideya

  Полностью »
 • SABİT

  fikir \ – şüurun taxılıb qaldığı, xilas ola bilmədiyi və düzəldə bilmədiyi yalnış bir sistem.

  Полностью »
 • SAF

  \ – içinə, daxilinə qərib başqa heç bir şey qarışmayan, ari. Tətbiq etməklə əlaqəsi olmayan elmlər. Saf intuisiya \ isə Kantın fəlsəfəyə gətirdiyi bir

  Полностью »
 • SAHƏ

  \ – Məkanın ölçülərini ifadə edən xarakteris-tikalardan biri.

  Полностью »
 • SAXTALAŞDIRMA

  Nəzəri müddəaların \ təcrübə nəticəsində alınmış emprik dəlillərə tutuşdurulması yolu ilə təkzib edilmələri vasitəsilə onların həqiqi-liyinin yoxlan

  Полностью »
 • SANSÜALİZM

  \ – Duyumculuk: Sahib olduğu-muz bütün məluatların əslində bir duyğunun nəticəsi olduğunu, ağıl qanunlarının və fikirlərinin duyğularla əldə edildiy

  Полностью »
 • SAY

  \ – bir çoxluğun bir qrupla təyini. Saymaq zamanla əlaqədar bir hadisədir, halbuki sayın özü heç bir xarakterik təyinatı olmadığı halda zaman təyinin

  Полностью »
 • SEMANTİKA

  \ Dilçilikdə işlənən termindir. Sözün, ifadənin, qrammatik formanın mənası. Semiotikanın bölməsi.

  Полностью »
 • SEMİOTİKA

  \ – bildirmək, xəbər ver-mək məqsədilə istifadə edilən hər növ işarə sistemini və fəaliyyət prosesini tədqiq edən elm

  Полностью »
 • SENSUALİZM

  \ – Bütün məlumatların sadəcə hisslərdən qaynaqlandığını, duyğu qavramalarına əsaslandığını irəli sürən təlim

  Полностью »
 • SENTİMENTAL

  \ – duyğuların və hisslərin ağır gəlməsi, həddindən artıq bir formada insana təsir etməsi halı.

  Полностью »
 • SENTİMENTALİZM

  \.

  Полностью »