Толковый словарь философских терминов

 • PANLOGİZM

  \ – varlığın və təfəkkürün eyniyyəti haqqında obyektiv idealist doktrina; bu doktrinaya görə təbiət və cəmiyyətin bütün inkişafı dünya zəkasının,

  Полностью »
 • PANPSİXİZM

  \ – idealist baxış; bu baxışa görə bütün cəmiyyət canlıdır, psixikaya malikdir.

  Полностью »
 • PANTEİZM

  \ – Tüm Tanrıcılık Vücüdiyye: Allah ilə aləmi bir və eyni sayan fəlsəfi sənətlərin adı.

  Полностью »
 • PANTEİZM

  \ – bu fəlsəfi təlimə görə allah təbiətin hüdudlarından kənarda yerləşməyib, onunla eyniyyət təşkil edən şəxssiz başlanğıcdır

  Полностью »
 • PARADİQMA

  \ – məlum mərhələdə elmi praktikada təcəssüm edən, konkret elmi tədqiqatı müəyyənləşdirən nəzəri və metodoloji ilkin şərtlərin məcmusu

  Полностью »
 • PARADOKSLAR

  \ \ – mühakimənin məntiqi düzgünlüyü saxlanılmaqla məzmunlu çoxluqlar nəzəriy-yəsində və formal məntiqdə meydana gələn formal məntiqi ziddiyətlər

  Полностью »
 • PARALOGİZM

  \ – məntiq qanunlarının və qaydalarının qərəzsiz pozulması; mühaki-məni sübut gücündən məhrum edir və adətən yalnış nəticələrə gətirib çıxarır

  Полностью »
 • PARAPSİXOLOGİYA

  \ – hiss orqanlarının fəaliyyəti ilə izah oluna bilməyən hissiyyat for-malarını, həmçinin canlı varlığın əzələ səyi olmadan onu əhatə edən hadisələrə

  Полностью »
 • PARLAMENT

  (fransız parler, yəni danışmaq sözündən) – hakimiyyətin ali təmsilçi orqanıdır. Orta əsrlər Avropada yüksək təbəqələrin nümayəndələrindən formalaşa

  Полностью »
 • PARTİYA

  Partiya‖ termini, ―pars‖ – hissə və ya ―partire‖ – bölmək olan latın sözlərindən meydana gəlmişdir. Partiya adlan-dırılan siyasi birləşmələr hələ qədi

  Полностью »
 • PASSİV

  \. Alıcı vəziyyətdə olan, təsirli olmayan, əksi aktiv kəlməsidir.

  Полностью »
 • PATRİARXAT

  \ – ibtidai-icma quruluşunda qəbilə təşkilinin forması; ictimai istehsalda və qəbilə icmasının sosial həyatında kişinin üstün rolu ilə səciy-yələnir

  Полностью »
 • PATRONİMİYA

  Sinifsiz cəmiyyətin son dövründə, patri-arxal ailələrin dağılması zamanı daha yaxın qohumluq telləri ilə bir-birinə bağlı olan ailələr vahid birlik t

  Полностью »
 • PERİPATETİZM

  \ – Aristotelin tərəfdarları və tələbələri. Aristotelin fəlsəfi dərslərini və müzakirələrini ayaq üstə gəzinərək təlim etdiyinə görə belə bir ad göt

  Полностью »
 • PERSEPSİYA

  \ – hiss orqanları vasitəsilə şeylərin şüurla hissi qavranılması, inikası.

  Полностью »
 • PERSONALİZM

  (latınca şəxsiyyət sözündəndir) müasir fəlsəfədə teistik istiqamətdir. Adından göründüyü kimi, burada şəxsiyyət ilkin yaradıcı reallıq və ali mən

  Полностью »
 • PERSONALİZM

  \ – İnsanı ən yüksək kainat ideyası hesab edən metafiziki təlim. Fərd olan Tanrıya inam gətirmə. Leybnitsin monadologiyasından gə-lən, XIX əsrin sonu

  Полностью »
 • PESSİMİZM

  \ – ümumiy-yətlə hər şeyi ən pis tərəfindən, hər vəziyyəti qaranlıq hesab edən və həmişə ən pis olanı gözləyən dünyagörüşü

  Полностью »
 • PİS

  \ – siz hesab etməyin, qınamağın, eyibləməyin mövzusu olan hər şey, istəyin qaydalara uyğun olan bir formada onun ziddinə çıx- mağa və əlindən gəldiyi

  Полностью »
 • PLURALİZM

  \ – monizmə əks konsepsiya: mövcud olan hər şey eyni hüquqlu, bir-birindən təcrid olunmuş, vahid başlanğıca müncər edilməyən mahiyyətlərin çoxluğund

  Полностью »
 • PLÜRALİZM

  \ – həqiqətin açıqlanmasında birdən çox prinsipin mövcud olmasını qəbul edən təlim, yəni fəlsəfədə həqiqətin növ-növ olduğunu, aləmi təşkil edən varlı

  Полностью »
 • POLİSİLLOGİZM

  Mürəkkəb sillogizm \; sillogizmlərin ardıcıllığını, zəncirini ifadə edir; bu ardıcıllıqla və zəncirdə əvvəlki sillogizmlərin nəticələri sonrakı sillo

  Полностью »
 • POLİTEİZM

  \ – Çok tanrıcılık: Bir çox məbuda inanıb, tapmaq.

  Полностью »
 • POLİTEİZM

  \ – çoxallahlılıq və təkallahlılıq, bir neçə allaha və ya bir allaha sitayiş edilməsi.

  Полностью »
 • POLİTOLOGİYA

  Yunanca, politika – siyasət, loqos – elm. Cəmiyyətin siyasi həyatının müxtəlif təzahür formalarını tədqiq edir

  Полностью »
 • POSTULAT

  \ – müəyyən elmi nəzəriyyənin baçlanğıc nöqtəsi kimi qəbul edilən və bir qayda olaraq, həmin nəzəriyyə çərçivəsində isbat olunmayan prinsip və ya hök

  Полностью »
 • POZİTİVİZM

  müsbət münasibət, təsdiqedici olma, etimad göstərmə. Pozitivizm \ – tədqiqat-larını aktlara, həqiqətlərə əsaslanan, metafizik açıqlamaları nəzəri ol

  Полностью »
 • PRAQMATİKA

  Semiotikanın bölməsi.

  Полностью »
 • PRAQMATİZM

  \ – düzgünlüyü və həqiqəti təktərəfli olaraq ancaq doğurduğu hərə-kətlərin nəticələri və uğurları ilə dəyərləndirilən fəlsəfi təlim

  Полностью »
 • PRAQSİOLOGİYA

  \ – müxtəlif hərəkətlərin və ya hərəkətlər məcmusunun onların səmərəliliyinin müəyyən edilməsi baxımından nəzərdən keçirilməsi metodikasını öyrənən

  Полностью »
 • PREDİKABİLİYALAR

  \ – Aristotel məntiqində xəbərin növləri.

  Полностью »
 • PREDİKAT

  \ – ənənəvi məntiqdə hökmün iki terminindən biri. XIX əsrin sonuna qədər məntiqdə hökm subyekti, bir qayda olaraq, qrammatik mübtəda ilə, Predikat i

  Полностью »
 • PREDMETLİLİK

  hər hansı bir hadisənin, hərəkətin, vəziy-yətin və s.-nin predmetlərlə bağlı olduğunu və ya bu hadisənin, hərəkətin və vəziyyətin özünün subyektin f

  Полностью »
 • PRİMİTİV İBTİDAİ

  \ – zaman baxımından ən köhnə olan, ilk olan. İnkişafın əsasını təşkil edən, hələ inkişaf etməmiş olan

  Полностью »
 • PRİNSİP

  \ – başlanğıc, ilk olan, özündən başqa bir şeyin çıxdığı təməl, əsas, ilk prinsip. İdeyalar təməl ideyalara və mənəvi ideyalar, metafizik ideyalar, o

  Полностью »
 • PRİNSİP

  \ – davranışın ilk başlanğıcı, rəhbər ideyası, əsas qaydası.

  Полностью »
 • PROBİDENSİALİZM

  \ – dini fəlsəfi baxış; bu baxışa görə bəşər cəmiy-yətinin inkişafı \ əsrarəngiz, tarixi prosesə münasibətdə xarici olan qüvvələrlə-bəsirətlə, allah

  Полностью »
 • PROBLEM

  \ – elmi metodlarla həll etmək şərtilə ortaya atılan sual. Həllini tələb edən hər növ çətinlik, məsələ

  Полностью »
 • PROBLEMATİK

  \ – həlli yolu və vasitəsi qeyri-müəyyən olan, yaxud da doğru olma ehtimalı olsa da, əslində şübhə oyandıran, dəqiq olmayan şeydir

  Полностью »
 • PROQNOZ

  \ – elmi qabaqgörənliyin növlərindən biri. Hər hansı bir hadisənin perspektivlərinin xüsusi tədqiqi

  Полностью »
 • PROLETARİAT

  Fəhlə sinfi.

  Полностью »
 • PROPEDEVTİKA

  \ - əvvəlcədən məşq etmək, hər hansı bir elmə hazırlıq, müntəzəm və qısa formada şərh olunmuş giriş kursu

  Полностью »
 • PROSES

  Latınca, irəliyə doğru hərəkət.

  Полностью »
 • PROSES

  \ – müəyyən bir nəticəyə varan düşüncə axışı. Hadisələrin yaxud da prosesin müəyyən bir nəticəyə doğru yol alması

  Полностью »
 • PROSTAVLIQ

  \ – xristianlığın mühüm cərəyanlarından biri; başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmışdır

  Полностью »
 • PROTESTANTİZM

  \ – pravoslavlıq və katolizmdən sonra xristian-lığın Reformasiya dövründə meydana gəlmiş cərəyanı.

  Полностью »
 • PSİXİKA

  \ – canlı sistemin ətraf aləm-lə siqnal şəklində qarşılıqlı təsirinin, əlaqəsinin məhsulu və şərti.

  Полностью »
 • PSİXOANALİZ

  \ - əsəb xəstəliklərinin və psixi xəstə-liklərin Z.Freyd tərəfindən təklif olunmuş ümumi nəzəriyyəsi və müalicəsinin metodu, freydizmin nəzəri əsasl

  Полностью »
 • PSİXOLOGİYA

  \ – insanın fəaliyyəti və hey-vanların davranışı prosesində obyektiv reallığın psixi inikasının yaranması və fəaliyyət göstərməsi qanunları haqqında e

  Полностью »
 • PSİXOLOGİZM

  \ – xüsusilə ruhi və mədəni hadisələri birtərəfli qaydada ancaq psixoloji baxımdan tədqiq etmə və açıqlama yaxud da psixologiyanı bütün elmlərin və

  Полностью »