FIFTH

fifth1

adj 1. beşinci (sıra sayı); He is in his fifth year O, beş yaşının içindədir; ~ form beşinci sinif (məktəb); 2. (the ~) beşinci (gün, tarix, vaxt); on the ~ of May mayın beşində

fifth2

adv beşinci; He arrived fifth O, beşinci gəldi

FIFTEENTH
FIFTIES