FIGHT

fight1

n 1. döyüş, müharibə, vuruşma, savaş; 2. hərb. hərbi əməliyyatlar; hand-to-hand ~ əlbəyaxa vuruşma; ~ in retreat döyüşə-döyüşə geri çəkilmə; to start the ~ döyüşə / vuruşa başlamaq; 3. mübarizə; finish ~ amer. axıra qədər mübarizə; to carry on a stubborn ~ against smb. bir kəsə qarşı inadla mübarizə aparmaq / döyüşmək

flight2

v (pt, pp fought) 1. döyüşmək, vuruşmaq, müharibə etmək; to ~ for one’s country vətəni / yurdu uğrunda vuruşmaq / müharibə etmək; 2. mübarizə aparmaq; to ~ against disease xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq;

◊ to ~ one’s way in life həyatda özünə yol açmaq

FIG
FIGHTER