FIGURATIVE

adj 1. məcazi; in a ~ sense məcazi mənada; 2. metaforik, bədii; ~ style bədii üslüb; 3. təsviri; ~ arts təsviri incəsənət

FIGHTER
FIGURE