FIGURE

figure1

n 1. rəqəm; double / three / four ~s ikirəqəmli / üçrəqəmli / dördrəqəmli ədədlər; 2. pl d.d. hesab; to be smart / quick at ~s yaxşı / sürətlə saymaq / hesablamaq; 3. diaqram, şəkil, rəsm, çertyoj (kitabda); See figure 2 on page 5 Beşinci səhifədə ikinci şəklə bax / baxın! 4. fiqura, xarici görkəm; bədən quruluşu; zahiri görünüş; He was a fine figure of a man Onun əla bədən quruluşu vardı; The girl had a nice slender figure Qızın gözəl qaməti var idi; 5. d.d. qiymət; to buy at a high / at a low ~ yüksək / aşağı qiymətə almaq

figure2

v 1. təsvir etmək (qrafik olaraq); 2. təsəvvürə gətirmək; təsəvvür etmək; How do you figure it to yourself Sən / Siz bunu necə təsəvvür edirsən / edirsiniz?; 3. simvol / rəmz olmaq (simvol / rəmz vəzifəsini görmək), təsvir etmək

FIGURATIVE
FIGURE-SKATER

Digər lüğətlərdə