FIGURED

adj naxışlı, güllü, bəzəkli.; fiqurlu; ~ silk naxışlı ipək

FIGURE-SKATING
FIGURINE