FLAMMABLE

adj tez alovlanan, tez od tutan; tez alışan / yanan

FLAMING
FLARE