FLASH

flash1

n 1. işıq, parlaq işıq; a ~ of lightning şimşəyin işığı; 2. coşma; parlaq təzahür, ifadə (hisslərin, əhval-ruhiyyənin və s.); a ~ of hope ümid işığı; a ~ of merriment şənliyin qızışması / coşması; 3. lovğalıq, gopçuluq, özünü öymə; gopçu, özünü öyən / tərifləyən (adam)

flash2

adj d.d. 1. qəşəng, əlvan, parlaq, diqqəti cəlb edən, gözəçarpan; qeyri-adi, qəribə (paltar və s. haq); zövqsüz, ucuz; ~ hotel qəşəng mehmanxana; 2. qəlp, saxta; süni; ~ jewelry süni daş-qaş, cavahirat; 3. qəfildən; tez baş verən və ötüb keçən / sovuşan; ~ fire qəflətən baş verən yanğın

flash3

v 1. alışmaq, od tutmaq/ almaq; parlaq işıq saçmaq; parıldamaq, işıldamaq, şəfəq saçmaq / vermək; The lightn ing flashed across the sky Səmada şimşək çaxdı / parladı; 2. parlayıb / yanıb sönmək, sayrışmaq, birdən görünüb yox olmaq; arabir görünmək / nəzərə çarpmaq, sürətlə keçmək / getmək; sürətlə keçib getmək / The express flashed through the station Ekspress stansiyadan sürətlə keçib getdi

FLARE
FLASH-LIGHT