FLAT

flat1

n I 1. yastılıq, düzlük, düz səth; the ~ of the hand ovuc, ovucun / əlin içi; 2. düzənlik, düzəngah, düz yer; dayaz yer; alçaq sahil; 3. yastıdibli qayıq; barja; 4. pl dabansız tufli

n II 1. mənzil (eyni mərtəbədə yerləşən); block of ~s çoxmənzilli ev; 2. pl bu cür bir neçə mənzildən ibarət olan ev

flat2

adj I 1. yastı, düz, hamar; ~ roof yastı dam; as ~ as a pancake tamamilə düz / yastı; 2. yastısına; yanı / böyrü / dalı üstə; to fall ~ on the ground yerə böyrü üstə yıxılmaq; 3. qabarıq olmayan, düz; 4. dayaz; ~ dish / pan dayaz boşqab / tava; 5. yastıdibli (gəmi haq.); 6. dabansız, alçaq dabanlı (ayaqqabı haq.)

adj II 1. darıxdırıcı, usandırıcı, ürəksıxan, cansıxıcı, maraqsız; süst, cansız, ölüvay, ləng, həvəssiz; birtonlu, yeknəsəq, 2. yorucu; ~ speech maraqsız / yorucu nitq; Life is very flat in a small village Kiçik kənddə həyat çox yeknəsəqdir; 3. şit, bayağı (zarafat haq.); His joke feli flat Onun zarafatı bayağı / yersiz oldu

FLASHY
FLAT-BOAT