FLAVOROUS

adj 1. ətirli; 2. dadlı, tamlı; xoşagələn tamı olan

FLATTERER
FLAVOUR