FLAVOUR

flavour1

n ətir; xoşagedən iy / qoxu / dad / təm; ətir, xoş iy (şərabın, çayın); ~ of food yeməyin iyi

flavour2

v 1. xörəyə dadverən şey qatmaq (ağartı, ədviyyat və s.); dad / iy vermək; to ~ soup with onions supa soğan vurmaq / tökmək; 2. dadmaq, dadına baxmaq, dadını bilmək

FLAVOROUS
FLAW