FLAWY

adj nöqsanı / qüsuru. / eybi olan

FLAW
FLEE