FLEET STREET

Fleet Street

n 1. Flitstrit (Londonda qəzetlərin redaksiyalarının cəmləşdiyi küçə); 2. məc. dövri mətbuat (qəzet-jurnal)

FLEET
FLESH