FOLLOWER

n ardıcıl, tərəfdar, məsləkdaş; şagird; the ~s of this doctrine bu nəzəriyyənin tərəfdarları

FOLLOW
FOLLOWING