FOLLOWING

following1

n 1. top. i. ardıcıllar, tərəfdarlar, məsləkdaşlar; pərəstişkarlar; 2. svita, məiyyət (böyük bir şəxsin müşayiətçiləri); numerous ~ böyük svita; 3. ardınca / dalınca getmə; 4. məc. əməl / riayət etmə, gözləmə

following2

adj 1. gələn, gələcək, sonrakı, ertəsi; o biri, o birisi; on the ~ day ertəsi gün / günü; 2. aşağıda göstərilən / qeyd olunan, aşağıdakı; The following persons have received honourary degrees Aşağıda göstərilən şəxslər fəxri adlar alıblar; 3. arxadan əsən (külək haq.)

FOLLOWER
FOLLY