FOOT

foot1

n (pl feet) 1. ayaq, ayağın altı, pəncə; big / small feet böyük / balaca ayaqlar; on ~ piyada, ayaqla; to go on ~ piyada getmək; 2. addım, qədəm; yeriş; at a ~’s pace addımla, addım-addım; swift of ~ ayaqdan yüngül;

◊ to recover one’s feet ayağa durmaq / qalxmaq; to keep one’s feet ayaq üstə möhkəm durmaq / dayanmaq; not to lift / to move / to stir a ~ yerindən tərpənməmək; to be / to get on one’s feet 1) yerindən qalxmaq; söz almaq (iclasda): 2) ayağa durmaq, sağalmaq (xəstəlikdən sonra): to put / to set one’s ~ down qəti mövqe tutmaq, qətiyyətlə müqavimət göstərmək, etiraz etmək; to put / to set smb. on his feet adam eləmək, ayağa qaldırmaq, ortaya çıxarmaq; with one ~ in the grave bir ayağı gorda

foot2

v 1. uzatmaq, toxuyub uzatmaq (corabı): 2. oynamaq, rəqs etmək; 3. yekunlaşdırmaq, yekun vurmaq; nəticə çıxartmaq; 4. d.d. ödəmək (xərcləri): to ~ the bill hesabı ödəmək; 5. piyada / ayaqla getmək;

◊ to ~ the road 1) piyada / ayaqla getmək; 2) oynamaq, rəqs etmək; to ~ the bill nəticəsi üçün məsuliyyət daşımaq (vurulan ziyana görə)

FOOLISHLY
FOOT-AND-MOUTH DISEASE