FRAGILITY

n kövrəklik, zəriflik, zəiflik, incəlik, davamsızlıq; ~ of bones sümüklərin kövrəkliyi; an appearance of ~ zəiflik təəssüratı

FRAGILE
FRAGMENT