Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • fée

  f pəri

  Tam oxu »
 • félicitation

  f təbrik

  Tam oxu »
 • féliciter

  vt (qn sur qch) təbrik etmək

  Tam oxu »
 • féminin

  -e 1. adj qadın 2. m qadın cinsi (qram.)

  Tam oxu »
 • femme

  f 1) qadın; 2) arvad

  Tam oxu »
 • fendre

  vt doğramaq, parçalamaq

  Tam oxu »
 • fenêtre

  f pəncərə

  Tam oxu »
 • fenouil

  m şüyüd

  Tam oxu »
 • féodal

  -e 1. adj feodal 2. m feodal

  Tam oxu »
 • féodalisme

  m feodalizm

  Tam oxu »
 • fer

  m dəmir; ~ à cheval nal; chemin de ~ dəmir yolu; ~ à repasser ütü

  Tam oxu »
 • fermage

  m icarə (kənd təsər.)

  Tam oxu »
 • ferme

  I adj 1) möhkəm, bərk; 2) mətin II f ferma

  Tam oxu »
 • fermé

  -e adj örtülü, bağlı

  Tam oxu »
 • fermer

  vt örtmək, bağlamaq

  Tam oxu »
 • fermier

  m, -ère f fermer, arendator

  Tam oxu »
 • fertile

  adj münbit

  Tam oxu »
 • fertiliser

  vt gübrələmək

  Tam oxu »
 • fertiliseur

  m gübrə

  Tam oxu »
 • fertilité

  f münbitlik

  Tam oxu »
 • festival

  m festival

  Tam oxu »
 • fête

  f bayram, şənlik, təntənə; ~ de Novrouz Novruz bayramı; ~ du travail zəhmət bayramı; ~ des mères analar bayramı; ~ des pères atalar bayramı; ~ nationa

  Tam oxu »
 • fêter

  vt bayram etmək

  Tam oxu »
 • feu

  m 1) od, tonqal; 2) ocaq; 3) atəş

  Tam oxu »
 • feuille

  f 1) yarpaq; 2) vərəq; une ~ de papier bir vərəq kağız

  Tam oxu »
 • février

  m fevral; en ~ fevralda; au mois de ~ fevral ayında

  Tam oxu »
 • fiançailles

  f pl nişan

  Tam oxu »
 • fiancé

  m, -e f adaxlı, nişanlı; gəlin

  Tam oxu »
 • fibre

  f lif

  Tam oxu »
 • fiche

  f qeydiyyat vərəqi

  Tam oxu »
 • ficher

  vt vurmaq (mıx və s.)

  Tam oxu »
 • fichu

  I m baş yaylığı II -e adj pis

  Tam oxu »
 • fidèle

  adj sadiq, sədaqətli

  Tam oxu »
 • fidélité

  f sadiqlik, sədaqət

  Tam oxu »
 • fiel

  m öd

  Tam oxu »
 • fier

  -ère adj məğrur; être ~ fəxr etmək

  Tam oxu »
 • fierté

  f qürur, fəxr, məğrurluq, təkəbbür

  Tam oxu »
 • fièvre

  f qızdırma

  Tam oxu »
 • figue

  f əncir

  Tam oxu »
 • figuier

  m əncir ağacı

  Tam oxu »
 • figure

  f sifət, obraz

  Tam oxu »
 • fil

  m sap

  Tam oxu »
 • filer

  1. vt əyirmək 2. vi qaçmaq, getmək

  Tam oxu »
 • filet

  m tor

  Tam oxu »
 • fille

  f qız (övlad)

  Tam oxu »
 • fillette

  f qız

  Tam oxu »
 • film

  m film

  Tam oxu »
 • filmer

  vt film çəkmək

  Tam oxu »
 • filmothèque

  f filmoteka

  Tam oxu »
 • filou

  m fırıldaqçı

  Tam oxu »