Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • gagner

  vt 1) qazanmaq; 2) udmaq (qalib gəlmək); ~ sa vie pul qazanmaq

  Tam oxu »
 • gai

  -e adj şən, şad

  Tam oxu »
 • gaiement

  adv şən, şad

  Tam oxu »
 • gaieté

  f şənlik, şadlıq

  Tam oxu »
 • gain

  m uduş, gəlir

  Tam oxu »
 • galerie

  f qalereya

  Tam oxu »
 • galette

  f qoğal

  Tam oxu »
 • gamin

  -e 1. m, f 1) oğlan, qız; 2) dəcəl 2. adj dəcəl

  Tam oxu »
 • gant

  m əlcək

  Tam oxu »
 • garage

  m qaraj

  Tam oxu »
 • garantie

  f 1) zəmanət; 2) təminat

  Tam oxu »
 • garçon

  m oğlan; ~ de café ofisiant

  Tam oxu »
 • garde

  f mühafizə, keşik; ~ à vous! farağat!

  Tam oxu »
 • garde-robe

  f 1) şifoner; 2) qarderob

  Tam oxu »
 • garder

  vt qorumaq, mühafizə etmək, saxlamaq

  Tam oxu »
 • gardien

  m, -ne f gözətçi

  Tam oxu »
 • gare

  f vağzal

  Tam oxu »
 • garer

  vt qaraja qoymaq (maşını)

  Tam oxu »
 • gâté

  -e adj xarab

  Tam oxu »
 • gâter

  vt korlamaq

  Tam oxu »
 • gauche

  1. adj sol 2. m sol tərəf; à ~ sola, sol tərəfə; sur la ~ solda, sol tərəfdə

  Tam oxu »
 • gaucher

  m, -ère f solaxay

  Tam oxu »
 • Gaulois

  m, -e f qall

  Tam oxu »
 • gaulois

  -e 1. adj qall 2. m qall dili

  Tam oxu »
 • gaz

  m qaz (maddə)

  Tam oxu »
 • gaze

  f tənzif

  Tam oxu »
 • gazelle

  f ceyran

  Tam oxu »
 • gel

  m 1) şaxta; 2) donma (su haqqında)

  Tam oxu »
 • geler

  1. vi donmaq; il gèle donur 2. vt dondurmaq

  Tam oxu »
 • gendarme

  m jandarm

  Tam oxu »
 • gendre

  m kürəkən

  Tam oxu »
 • gêner

  vt 1) narahat etmək, sıxılmaq; 2) mane olmaq

  Tam oxu »
 • général

  I m general II -e adj ümumi

  Tam oxu »
 • généralement

  adv ümumiyyətlə

  Tam oxu »
 • génération

  f nəsil

  Tam oxu »
 • génial

  -e adj dahi

  Tam oxu »
 • génie

  m dahi

  Tam oxu »
 • genou

  m diz

  Tam oxu »
 • genre

  m 1) cins (qram.); 2) janr

  Tam oxu »
 • gens

  n pl adamlar

  Tam oxu »
 • gentil

  -le adj nəzakətli, mehriban

  Tam oxu »
 • gentilhomme

  m zadəgan

  Tam oxu »
 • gentillesse

  f nəzakət, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • géographie

  f coğrafiya

  Tam oxu »
 • géographique

  adj coğrafi

  Tam oxu »
 • géologie

  f geologiya

  Tam oxu »
 • géologue

  m geoloq

  Tam oxu »
 • géométrie

  f həndəsə

  Tam oxu »
 • géorgien

  -ne 1. adj gürcü 2. m gürcü dili

  Tam oxu »
 • Géorgien

  m, -ne f gürcü

  Tam oxu »