Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • jadis

  adv vaxtilə

  Tam oxu »
 • jaguar

  m yaquar

  Tam oxu »
 • jalousie

  f qısqanclıq, paxıllıq, həsəd

  Tam oxu »
 • jaloux

  -se adj qısqanc, paxıl

  Tam oxu »
 • jamais

  adv 1) heç vaxt; 2) bir vaxt

  Tam oxu »
 • jambe

  f baldır, qıç

  Tam oxu »
 • janvier

  m yanvar; en ~ yanvarda; au mois de ~ yanvar ayında

  Tam oxu »
 • Japonais

  m, -e f yapon

  Tam oxu »
 • japonais

  -e 1. adj yapon 2. m yapon dili

  Tam oxu »
 • jaquette

  f jaket

  Tam oxu »
 • jardin

  m bağ; ~ d'enfants uşaq bağçası; ~ des plantes nəbatat bağı

  Tam oxu »
 • jardinage

  m bağçılıq təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • jardinier

  m, -ère f bağban

  Tam oxu »
 • jaune

  adj sarı

  Tam oxu »
 • jaunir

  vi saralmaq

  Tam oxu »
 • jazz

  m caz

  Tam oxu »
 • je

  pron pers. mən

  Tam oxu »
 • jeter

  vt atmaq, tullamaq

  Tam oxu »
 • jeu

  m oyun

  Tam oxu »
 • jeudi

  m cümə axşamı

  Tam oxu »
 • jeune

  1. adj gənc, cavan 2. m les ~s gənclik

  Tam oxu »
 • jeunesse

  f gənclik, cavanlıq

  Tam oxu »
 • jobard

  m maymaq, fərsiz

  Tam oxu »
 • joie

  f sevinc, şənlik, şadlıq

  Tam oxu »
 • joindre

  vt birləşdirmək

  Tam oxu »
 • joli

  -e adj gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • jouer

  1. vi 1) (à qch) oynamaq (oyun); ~ au football futbol oynamaq; 2) (de qch) çalmaq; ~ du guitare gitarada çalmaq 2

  Tam oxu »
 • jouet

  m oyuncaq

  Tam oxu »
 • joueur

  m, -se f oyunçu

  Tam oxu »
 • joujou

  m oyuncaq

  Tam oxu »
 • jour

  m gün, sutka; un ~ bir dəfə; chaque ~ hər gün; ~ de repos istirahət günü; dans quelques ~s bir neçə gündən sonra; quel ~ sommes-nous aujourd'hui? bu g

  Tam oxu »
 • journal

  m qəzet

  Tam oxu »
 • journaliste

  m, f jurnalist

  Tam oxu »
 • journée

  f gün; ~ de travail iş günü

  Tam oxu »
 • joyeusement

  adv şən, şad

  Tam oxu »
 • joyeux

  -se adj şən, şad, sevincli

  Tam oxu »
 • judiciaire

  adj məhkəmə

  Tam oxu »
 • juge

  m hakim, müstəntiq

  Tam oxu »
 • jugement

  m mühakimə

  Tam oxu »
 • juger

  vt mühakimə etmək

  Tam oxu »
 • Juif

  m, -ve f yəhudi

  Tam oxu »
 • juif

  -ve adj yəhudi

  Tam oxu »
 • juillet

  m iyul; en ~ iyulda; au mois de ~ iyul ayında

  Tam oxu »
 • juin

  m iyun; en ~ iyunda; au mois de ~ iyun ayında

  Tam oxu »
 • jumeau

  m, f əkiz

  Tam oxu »
 • jupe

  f yubka

  Tam oxu »
 • jurer

  1. vt and içmək 2. vi söyüş söymək

  Tam oxu »
 • juridique

  adj hüquqi

  Tam oxu »
 • juriste

  m hüquqşünas

  Tam oxu »
 • juron

  m söyüş

  Tam oxu »