Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • ma

  adj bax mon

  Tam oxu »
 • macaroni

  m makaron

  Tam oxu »
 • mâcher

  vt çeynəmək

  Tam oxu »
 • machine

  f maşın; ~ à écrire çap maşını

  Tam oxu »
 • machine-outil

  f dəzgah

  Tam oxu »
 • mâchoire

  f çənə

  Tam oxu »
 • maçon

  m bənna

  Tam oxu »
 • madame

  f (pl mesdames) xanım

  Tam oxu »
 • mademoiselle

  f (pl mesdemoiselles) xanım qız

  Tam oxu »
 • magasin

  m 1) dükan; ~ d'alimentation ərzaq dükanı; les grands ~s univermaq; 2) ambar

  Tam oxu »
 • magazine

  m jurnal (şəkilli)

  Tam oxu »
 • magicien

  m, -ne f sehrbaz

  Tam oxu »
 • magique

  adj sehrli, tilsimli

  Tam oxu »
 • magnétophone

  m maqnitofon

  Tam oxu »
 • magnifique

  adj 1) gözəl; 2) əla

  Tam oxu »
 • mai

  m may; en ~ mayda; au mois de ~ may ayında

  Tam oxu »
 • maigre

  adj arıq

  Tam oxu »
 • maigrir

  vi arıqlamaq

  Tam oxu »
 • maillot

  m mayka

  Tam oxu »
 • main

  f əl

  Tam oxu »
 • maintenant

  adv indi, hazırda

  Tam oxu »
 • maire

  m mer (şəhərin başçısı)

  Tam oxu »
 • mairie

  f bələdiyyə

  Tam oxu »
 • mais

  conj amma, lakin, isə

  Tam oxu »
 • maïs

  m qarğıdalı

  Tam oxu »
 • maison

  f ev; ~ des jeunes gənclər evi

  Tam oxu »
 • maître

  m, -sse f 1) sahib; 2) müəllim (orta məktəbdə); ~ d'école məktəb müəllimi; ~ de français fransız dili müəllimi

  Tam oxu »
 • majestueux

  -se adj əzəmətli, möhtəşəm

  Tam oxu »
 • majorité

  f çoxluq, əksəriyyət

  Tam oxu »
 • majuscule

  f baş hərf

  Tam oxu »
 • mal

  1. m 1) ziyan; 2) ağrı; avoir ~ (à) ağrımaq; j'ai ~ à la tête başım ağrıyır; j'ai ~ au coeur ürəyim bulanır; 3) bədbəxtlik 2

  Tam oxu »
 • malade

  1. adj xəstə; tomber ~ xəstələnmək 2. m, f xəstə

  Tam oxu »
 • maladie

  f xəstəlik

  Tam oxu »
 • maladroit

  -e adj bacarıqsız, əfəl

  Tam oxu »
 • mâle

  1. adj erkək 2. m erkək

  Tam oxu »
 • malédiction

  f lənət

  Tam oxu »
 • malfaiteur

  m, -rice f cinayətkar

  Tam oxu »
 • malgré

  prép baxmayaraq

  Tam oxu »
 • malheur

  m bədbəxtlik, bəla, dərd

  Tam oxu »
 • malheureux

  -se adj bədbəxt

  Tam oxu »
 • malin

  -igne adj 1) kinli; 2) bic, hiyləgər

  Tam oxu »
 • malle

  f çamadan

  Tam oxu »
 • maman

  f ana

  Tam oxu »
 • manat

  m manat

  Tam oxu »
 • manche

  f qol (paltarın, çayın)

  Tam oxu »
 • mandat

  m mandat, order

  Tam oxu »
 • manège

  m manej (sirkdə)

  Tam oxu »
 • manger

  vt yemək

  Tam oxu »
 • manière

  f tərz, üsul

  Tam oxu »
 • manifestation

  f nümayiş

  Tam oxu »