Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • pacifique

  adj 1) sülhsevər; 2) sakit

  Tam oxu »
 • pacte

  m müqavilə

  Tam oxu »
 • page

  f səhifə

  Tam oxu »
 • paie

  f 1) ödəniş; 2) əmək haqqı

  Tam oxu »
 • paille

  f saman

  Tam oxu »
 • pain

  m çörək; ~ de ménage ev çörəyi; petit ~ bulka

  Tam oxu »
 • pair

  -e adj cüt, qoşa; nombre ~ cüt rəqəm

  Tam oxu »
 • paire

  f cüt, qoşa

  Tam oxu »
 • paisible

  adj sakit

  Tam oxu »
 • paix

  f sülh; faire la ~ sülh bağlamaq; politique de ~ sülh siyasəti

  Tam oxu »
 • palais

  I m saray; ~ des sports idman sarayı II m damaq

  Tam oxu »
 • pâle

  adj solğun

  Tam oxu »
 • paletot

  m palto

  Tam oxu »
 • pâlir

  vi 1) solmaq; 2) tutqunlaşmaq

  Tam oxu »
 • palme

  f palma budağı

  Tam oxu »
 • palmier

  m palma ağacı

  Tam oxu »
 • pancarte

  f plakat

  Tam oxu »
 • panier

  m səbət

  Tam oxu »
 • panique

  f vahimə

  Tam oxu »
 • panne

  f avariya

  Tam oxu »
 • panneau

  m plakat, sipər

  Tam oxu »
 • panorama

  m panorama

  Tam oxu »
 • pansement

  m sarğı

  Tam oxu »
 • panser

  vt sarğı qoymaq

  Tam oxu »
 • pantalon

  m şalvar

  Tam oxu »
 • pantoufle

  f ev ayaqqabısı

  Tam oxu »
 • paon

  m tovuz quşu

  Tam oxu »
 • papa

  m ata

  Tam oxu »
 • pape

  m papa (Roma papası)

  Tam oxu »
 • papeterie

  f 1) kağız fabriki; 2) dəftərxana dükanı

  Tam oxu »
 • papier

  m kağız

  Tam oxu »
 • papillon

  m kəpənək, pərvanə

  Tam oxu »
 • paquet

  m paket, bağlama; un ~ de thé bir paket çay

  Tam oxu »
 • par

  prép ilə, tərəfindən

  Tam oxu »
 • parachute

  m paraşüt

  Tam oxu »
 • parade

  f parad

  Tam oxu »
 • paradis

  m cənnət

  Tam oxu »
 • paragraphe

  m paraqraf

  Tam oxu »
 • paraître

  vi görünmək

  Tam oxu »
 • parallèle

  adj paralel

  Tam oxu »
 • paralyser

  vt iflic etmək

  Tam oxu »
 • paralysie

  f iflic

  Tam oxu »
 • paramètre

  m parametr

  Tam oxu »
 • parapluie

  m çətir (yağışa qarşı)

  Tam oxu »
 • parasol

  m çətir (günə qarşı)

  Tam oxu »
 • parc

  m park

  Tam oxu »
 • parce que

  conj ona görə ki, çünki

  Tam oxu »
 • pardessus

  m palto (kişi üçün)

  Tam oxu »
 • pardon

  m bağışlama, üzr; ~! bağışlayın!; üzr istəyirəm!

  Tam oxu »
 • pardonner

  vt (qch) bağışlamaq

  Tam oxu »