Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • pianiste

  m, f pianoçu

  Tam oxu »
 • piano

  m piano, fortepiano

  Tam oxu »
 • pièce

  f 1) parça, hissə; par ~ hissə-hissə; 2) otaq; 3) pyes; ~ d'identité şəxsiyyət vəsiqəsi

  Tam oxu »
 • pied

  m ayaq, qıç; à ~ piyada, ayaqla

  Tam oxu »
 • piège

  m tələ

  Tam oxu »
 • pierre

  f daş

  Tam oxu »
 • piétiner

  vt tapdalamaq

  Tam oxu »
 • piéton

  m, -ne f piyada (insan)

  Tam oxu »
 • pigeon

  m göyərçin

  Tam oxu »
 • pilier

  m dirək

  Tam oxu »
 • pillage

  m qarət, talan

  Tam oxu »
 • piller

  vt qarət etmək, soymaq, talamaq, talan etmək

  Tam oxu »
 • pilleur

  m, -se f qarətçi

  Tam oxu »
 • pilote

  m pilot, təyyarəçi

  Tam oxu »
 • pinceau

  m fırça (rəng üçün)

  Tam oxu »
 • ping-pong

  m stolüstü tennis

  Tam oxu »
 • pion

  m piyada (şahmat fiquru)

  Tam oxu »
 • pipe

  f qəlyan

  Tam oxu »
 • pique-nique

  m piknik; faire le ~ piknik etmək

  Tam oxu »
 • pique-niquer

  vi piknik etmək

  Tam oxu »
 • piquer

  vt sancmaq, batırmaq

  Tam oxu »
 • piquet

  m piket

  Tam oxu »
 • pis

  adv daha pis; tant ~ lap pis

  Tam oxu »
 • pistache

  f püstə

  Tam oxu »
 • pistachier

  m püstə ağacı

  Tam oxu »
 • piste

  f iz; ~ cycliste velotrek

  Tam oxu »
 • pistolet

  m pistolet

  Tam oxu »
 • pitié

  f rəhm, mərhəmət; sans ~ rəhmsizcəsinə

  Tam oxu »
 • pittoresque

  adj mənzərəli

  Tam oxu »
 • pivoter

  vi fırlanmaq

  Tam oxu »
 • place

  f 1) yer; 2) meydan

  Tam oxu »
 • placer

  vt yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • plafond

  m tavan

  Tam oxu »
 • plage

  f çimərlik

  Tam oxu »
 • plaindre

  vt təəssüf etmək, heyfsilənmək

  Tam oxu »
 • plaine

  f düzənlik

  Tam oxu »
 • plainte

  f şikayət

  Tam oxu »
 • plaire

  vi xoşa gəlmək; s'il vous plaît (ixtisar forması - svp) zəhmət olmasa

  Tam oxu »
 • plaisanter

  vi zarafat etmək

  Tam oxu »
 • plaisanterie

  f zarafat, məzhəkə

  Tam oxu »
 • plaisir

  m ləzzət, həzz, əyləncə, məmnuniyyətlə; avec ~ məmnuniyyətlə, həvəslə; prendre ~ ləzzət almaq

  Tam oxu »
 • plan

  m 1) plan, layihə, çertyoj; 2) müstəvi

  Tam oxu »
 • planche

  f lövhə, taxta

  Tam oxu »
 • plancher

  m döşəmə

  Tam oxu »
 • planète

  f planet

  Tam oxu »
 • planifier

  vt planlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • plante

  f bitki

  Tam oxu »
 • planter

  vt əkmək (bitki)

  Tam oxu »
 • plastique

  adj plastik

  Tam oxu »
 • plat

  I m xörək, yemək II -e adj yastı, düz, hamar

  Tam oxu »