Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • place

  f 1) yer; 2) meydan

  Tam oxu »
 • placer

  vt yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • plafond

  m tavan

  Tam oxu »
 • plage

  f çimərlik

  Tam oxu »
 • plaindre

  vt təəssüf etmək, heyfsilənmək

  Tam oxu »
 • plaine

  f düzənlik

  Tam oxu »
 • plainte

  f şikayət

  Tam oxu »
 • plaire

  vi xoşa gəlmək; s'il vous plaît (ixtisar forması - svp) zəhmət olmasa

  Tam oxu »
 • plaisanter

  vi zarafat etmək

  Tam oxu »
 • plaisanterie

  f zarafat, məzhəkə

  Tam oxu »
 • plaisir

  m ləzzət, həzz, əyləncə, məmnuniyyətlə; avec ~ məmnuniyyətlə, həvəslə; prendre ~ ləzzət almaq

  Tam oxu »
 • plan

  m 1) plan, layihə, çertyoj; 2) müstəvi

  Tam oxu »
 • planche

  f lövhə, taxta

  Tam oxu »
 • plancher

  m döşəmə

  Tam oxu »
 • planète

  f planet

  Tam oxu »
 • planifier

  vt planlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • plante

  f bitki

  Tam oxu »
 • planter

  vt əkmək (bitki)

  Tam oxu »
 • plastique

  adj plastik

  Tam oxu »
 • plat

  I m xörək, yemək II -e adj yastı, düz, hamar

  Tam oxu »
 • platane

  m çinar

  Tam oxu »
 • plate-forme

  f platforma (müxtəlif mənalarda)

  Tam oxu »
 • plateau

  m məcməyi

  Tam oxu »
 • plâtre

  m gips

  Tam oxu »
 • plein

  -e adj 1) tam, bütöv; 2) dolu; en ~ air açıq havada; en ~ jour günün günorta çağı; en ~e chambre otağın ortasında; en ~e mer açıq dənizdə; en ~e campa

  Tam oxu »
 • plenum

  m plenum

  Tam oxu »
 • pleurer

  vi ağlamaq

  Tam oxu »
 • pleuvoir

  yağış yağmaq; il pleut yağış yağır

  Tam oxu »
 • plier

  vt əymək, qatlamaq, bükmək

  Tam oxu »
 • plomb

  m qurğuşun

  Tam oxu »
 • plomber

  vt möhürləmək

  Tam oxu »
 • pluie

  f yağış; ~ battante leysan yağış

  Tam oxu »
 • plume

  f 1) lələk; 2) qələm (pero); 2) xətt (yazı)

  Tam oxu »
 • plupart

  f əksəriyyət, çoxluq

  Tam oxu »
 • pluriel

  m cəm

  Tam oxu »
 • plus

  adv daha, çox, artıq; le ~ ən; ne ... ~ artıq + felin inkar forması; ~ que -dan, -dən çox; travailler ~ que les autres başqalarından daha çox işləmək

  Tam oxu »
 • plus-que-parfait

  m uzaq keçmiş zaman (qram.)

  Tam oxu »
 • plusieurs

  1. adj bir neçə 2. pron bəzi

  Tam oxu »
 • plutôt

  adv daha çox

  Tam oxu »
 • poche

  f cib; argent de ~ cib xərcliyi

  Tam oxu »
 • poêle

  m soba

  Tam oxu »
 • poème

  m poema

  Tam oxu »
 • poésie

  f 1) poeziya; 2) şer

  Tam oxu »
 • poète

  m şair

  Tam oxu »
 • poétesse

  f şairanə

  Tam oxu »
 • poétique

  adj şairə

  Tam oxu »
 • poids

  m ağırlıq, çəki

  Tam oxu »
 • poignard

  m xəncər

  Tam oxu »
 • poignée

  f ovuc

  Tam oxu »
 • point

  m nöqtə

  Tam oxu »