Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • prairie

  f çəmənlik

  Tam oxu »
 • pratique

  1. adj təcrübi 2. f təcrübə

  Tam oxu »
 • pratiquer

  vt təcrübədən keçirmək, tətbiq etmək

  Tam oxu »
 • pré

  m çəmənlik

  Tam oxu »
 • précédent

  -e adj əvvəlki

  Tam oxu »
 • précis

  -e adj dəqiq; à six heurs ~ düz saat altıda

  Tam oxu »
 • précisément

  adv dəqiq, məhz

  Tam oxu »
 • préciser

  vt dəqiqləşdirmək, müəyyənləşdirmək

  Tam oxu »
 • précision

  f dəqiqlik, aydınlıq

  Tam oxu »
 • prédécesseur

  m sələf

  Tam oxu »
 • prédicat

  m xəbər (qram.)

  Tam oxu »
 • préface

  f müqəddimə

  Tam oxu »
 • préférer

  vt üstünlük vermək

  Tam oxu »
 • préhistoire

  f tarixdən əvvəlki dövr

  Tam oxu »
 • préhistorique

  adj tarixdən əvvəlki

  Tam oxu »
 • premier

  -ère adj birinci, ilk; ~ ministre baş nazir

  Tam oxu »
 • prendre

  vt 1) götürmək, almaq; 2) minmək; ~ le bus (métro, train) avtobusa (metroya, qatara) minmək; ~ sur la droite (gauche) sağ (sol) tərəfə dönmək; ~ du th

  Tam oxu »
 • prénom

  m ad

  Tam oxu »
 • prénommer

  vt ad qoymaq, adlandırmaq

  Tam oxu »
 • préparation

  f hazırlıq

  Tam oxu »
 • préparer

  vt hazırlamaq

  Tam oxu »
 • préposition

  f sözönü (qram.)

  Tam oxu »
 • près

  adv yaxın; tout ~ lap yaxın; à peu ~ təxminən, təqribən, demək olar ki; de ~ yanında

  Tam oxu »
 • préscolaire

  adj məktəbəqədər

  Tam oxu »
 • prescrire

  vt əmr vermək, təyin etmək (müalicə)

  Tam oxu »
 • présence

  f iştirak

  Tam oxu »
 • présent

  I m hədiyyə II -e 1. adj hazırkı, mövcud, indiki; à ~ indi, hazırda 2. m indiki zaman (qram.); ~ de l'indicatif xəbər şəklinin indiki zamanı

  Tam oxu »
 • présentation

  f təqdimat

  Tam oxu »
 • présenter

  vt təqdim etmək

  Tam oxu »
 • président

  m, -e f 1) sədr; 2) prezident

  Tam oxu »
 • présidentiel

  -le adj 1) sədr; 2) prezident; élections ~les prezident seçkiləri

  Tam oxu »
 • presque

  adv təxminən, təqiribən; demək olar ki

  Tam oxu »
 • pressé

  -e adj 1) tələsik; 2) sıxılmış; être ~ tələsmək

  Tam oxu »
 • presse

  f mətbuat

  Tam oxu »
 • presser

  vt 1) sıxmaq, basmaq; 2) tələsdirmək

  Tam oxu »
 • pression

  f təzyiq

  Tam oxu »
 • prestige

  m nüfuz, hörmət

  Tam oxu »
 • prestigieux

  -se adj nüfuzlu

  Tam oxu »
 • prêt

  -e adj (à qch) hazır

  Tam oxu »
 • prétention

  f iddia

  Tam oxu »
 • prêter

  vt borc vermək; ~ attention diqqət vermək, fikir vermək; ~ aide kömək etmək; ~ l'oreille dinləmək, qulaq asmaq

  Tam oxu »
 • prétexte

  m bəhanə

  Tam oxu »
 • prétexter

  vt bəhanə etmək

  Tam oxu »
 • prêtre

  m, -sse f kahin

  Tam oxu »
 • preuve

  f sübut

  Tam oxu »
 • prévenir

  vt xəbərdar etmək

  Tam oxu »
 • prévoir

  vt əvvəlcədən görmək

  Tam oxu »
 • prier

  vt 1) xahiş etmək, yalvarmaq; prier le Dieu Allaha yalvarmaq; 2) dua etmək

  Tam oxu »
 • prière

  f 1) xahiş; 2) dua, ibadət

  Tam oxu »
 • primitif

  -ve adj ibtidai

  Tam oxu »