Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • public

  -que adj kütləvi, ictimai

  Tam oxu »
 • publication

  f nəşr

  Tam oxu »
 • publiciste

  m publisist

  Tam oxu »
 • publier

  vt nəşr etmək

  Tam oxu »
 • puis

  adv sonra

  Tam oxu »
 • puisque

  conj ona görə ki, çünki

  Tam oxu »
 • puissance

  f hakimiyyət, güc

  Tam oxu »
 • puissant

  -e adj güclü

  Tam oxu »
 • puits

  m quyu; ~ à pétrole neft quyusu

  Tam oxu »
 • pull-over

  m pulover

  Tam oxu »
 • punaise

  f düymə (dəftərxana)

  Tam oxu »
 • punir

  vt cəzalandırmaq, tənbeh etmək

  Tam oxu »
 • punition

  f cəza, tənbeh

  Tam oxu »
 • pupitre

  m parta

  Tam oxu »
 • pur

  -e adj təmiz, saf

  Tam oxu »
 • putride

  adj çürük

  Tam oxu »
 • pyrolâtre

  m atəşpərəst

  Tam oxu »
 • quai

  m 1) sahil; 2) perron, platforma

  Tam oxu »
 • qualificatif

  -ve adj keyfiyyət

  Tam oxu »
 • qualifier

  vt (de) müəyyənləşdirmək

  Tam oxu »
 • qualité

  f keyfiyyət, xüsusiyyət, xassə

  Tam oxu »
 • quand

  adv nə vaxt?; depuis ~? nə vaxtdan bəri?; pour ~? nə qədər vaxta?; ~ même heç nəyə baxmayaraq

  Tam oxu »
 • quant à

  prép o ki qaldı

  Tam oxu »
 • quantité

  f 1) miqdar, qədər, kəmiyyət; 2) çoxluq

  Tam oxu »
 • quarante

  adj qırx

  Tam oxu »
 • quarantième

  adj qırxıncı

  Tam oxu »
 • quart

  m dörddə bir hissə; ~ d'heure 15 dəqiqə; 2 heures moins ~ saat 2-yə 15 dəqiqə qalmış; 2 heures et ~ saat 3-ə 15 dəqiqə işləmiş

  Tam oxu »
 • quartier

  m 1) rüb; 2) məhəllə

  Tam oxu »
 • quasiment

  adv demək olar ki, az qala ki

  Tam oxu »
 • quatorze

  adj on dörd

  Tam oxu »
 • quatorzième

  adj on dördüncü

  Tam oxu »
 • quatre

  adj dörd

  Tam oxu »
 • quatre-vingtième

  adj səksəninci

  Tam oxu »
 • quatre-vingts

  adj səksən

  Tam oxu »
 • quatre-vingts-dix

  adj doxsan

  Tam oxu »
 • quatre-vingts-dixième

  adj doxsanıncı

  Tam oxu »
 • quatrième

  adj dördüncü

  Tam oxu »
 • que

  pron 1) inter. nə?, nəyi?; qu'est-ce ~ c'est? bu nədir?; ~ voulez-vous? siz nə istəyirsiniz?; 2) relat

  Tam oxu »
 • quel

  -le adj hansı; necə; neçə; ~le date sommes-nous aujourd'hui? bu gün ayın neçəsidir?; ~le heure est-il? saat neçədir?; ~ temps fait-il? hava necədir?

  Tam oxu »
 • quelconque

  adj hər hansı, istənilən

  Tam oxu »
 • quelque

  adj 1) hər hansı; 2) bəzi; 3) bir neçə; ~ chose nə isə, bir şey

  Tam oxu »
 • quelquefois

  adv bəzən, hərdənbir

  Tam oxu »
 • quelqu'un

  -e pron kimsə

  Tam oxu »
 • quémander

  vi, vt dilənmək

  Tam oxu »
 • quémandeur

  m, -se f dilənçi

  Tam oxu »
 • querelle

  f dalaşma

  Tam oxu »
 • quereller

  vt söymək, danlamaq

  Tam oxu »
 • querelleur

  m, -se f deyingən

  Tam oxu »
 • qu'est-ce que c'est?

  pron inter. bu nədir?

  Tam oxu »
 • qu'est-ce que?

  pron inter. nə?

  Tam oxu »