Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • sa

  adj bax son I

  Tam oxu »
 • sable

  m qum

  Tam oxu »
 • s'abonner

  (à qch) abunə yazılmaq

  Tam oxu »
 • sabotage

  m sabotaj, ziyançılıq

  Tam oxu »
 • sabre

  m qılınc, xəncər

  Tam oxu »
 • s'abstenir

  çəkinmək

  Tam oxu »
 • sac

  m 1) çanta; 2) kisə, torba

  Tam oxu »
 • s'acheminer

  yola düşmək, yollanmaq

  Tam oxu »
 • sacré

  -e adj müqəddəs

  Tam oxu »
 • sacrebleu!

  int lənət şeytana!

  Tam oxu »
 • sacrer

  1. vt tac qoymaq 2. vi danlamaq

  Tam oxu »
 • sacrifice

  m qurban, tələfat

  Tam oxu »
 • s'adosser

  söykənmək

  Tam oxu »
 • s'adresser

  (à qn) müraciət etmək

  Tam oxu »
 • sage

  1. adj müdrik, ağıllı 2. m müdrik adam, aqil

  Tam oxu »
 • sagesse

  f müdriklik, hikmət

  Tam oxu »
 • sain

  -e adj sağlam; ~ et sauf sağ-salamat

  Tam oxu »
 • saint

  -e 1. adj müqəddəs 2. m, f müqəddəs adam

  Tam oxu »
 • saisir

  vt tutmaq

  Tam oxu »
 • saison

  f fəsil, mövsüm; en quelle ~ sommes-nous? indi hansı fəsildir?

  Tam oxu »
 • salade

  f salat, kahı

  Tam oxu »
 • salaire

  m əmək haqqı, qazanc

  Tam oxu »
 • salé

  -e adj duzlu

  Tam oxu »
 • sale

  adj çirkli, natəmiz

  Tam oxu »
 • saleté

  f çirk

  Tam oxu »
 • salière

  f duzqabı

  Tam oxu »
 • salir

  vt batırmaq

  Tam oxu »
 • salle

  f zal, otaq; ~ d'attente gözləmə zalı; ~ à manger yemək otağı; ~ de bains vanna otağı; ~ de séjours qonaq otağı; ~ de fêtes bayram otağı

  Tam oxu »
 • s'allumer

  yanmaq

  Tam oxu »
 • salon

  m salon; ~ de coiffure bərbərxana

  Tam oxu »
 • saluer

  vt salamlamaq

  Tam oxu »
 • salut

  m 1) xilas; 2) salam

  Tam oxu »
 • samedi

  m şənbə

  Tam oxu »
 • s'amuser

  əylənmək, şənlənmək

  Tam oxu »
 • sang

  m 1) qan; 2) nəsil, əsil

  Tam oxu »
 • sang-froid

  m soyuqqanlılıq

  Tam oxu »
 • sanglant

  -e adj qanlı

  Tam oxu »
 • sanitaire

  adj sanitar

  Tam oxu »
 • sans

  prép -sız, -siz, -suz, -süz; ~ livre kitabsız; ~ lire oxumadan

  Tam oxu »
 • sans-logis

  m, f evsiz

  Tam oxu »
 • santé

  f sağlamlıq, səhhət; à votre ~! sizin sağlığınıza!; ~ publique səhiyyə; Ministère de la Santé Publique Səhiyyə Nazirliyi

  Tam oxu »
 • sapin

  m yolka ağacı

  Tam oxu »
 • s'approcher

  (de) yaxınlaşmaq, yanaşmaq

  Tam oxu »
 • s'approprier

  mənimsəmək

  Tam oxu »
 • s'appuyer

  söykənmək

  Tam oxu »
 • s'arrêter

  dayanmaq

  Tam oxu »
 • s'asseoir

  əyləşmək, oturmaq

  Tam oxu »
 • satellite

  m peyk

  Tam oxu »
 • satire

  f satira

  Tam oxu »
 • satirique

  1. adj satirik 2. m satirik

  Tam oxu »