FREE-AND-EASY

adj 1. sərbəst, təbii, sadə; təklifsiz; ~ manners təbii / sadə davranışlar; 2. hörmət gözləməyən, ədəbsiz, nəzakətsiz, utanmaz, saymaz; ~ judgements sərbəst fikirlər / mülahizələr / mühakimələr

FREE
FREE ENTERPRISE