FREEDOM

n 1. azadlıq, müstəqillik, istiqlaliyyət; the ~ of a country ölkənin müstəqilliyi; to enjoy ~ azadlıqdan istifadə etmək, azad / müstəqil olmaq; 2. (from) azadlıq, azad olma (bir şeydən); ~ from fear / care / want / taxes qorxudan / qayğıdan / ehtiyacdan / vergidən azad olma; 3. azadlıq; ~ of speech / of press / of conscience söz / mətbuat / vicdan azadlığı; 4. sərbəst istifadə etmə; to have the ~ of a house / of a library evdən / kitabxanadan sərbəst istifadə etmək; 5. doğruluq, düzgünlük, açıqürəklilik, səmimilik

FREE-THINKER
FREELY