FUGITIVE

fugitive1

n 1. qaçaq, qaçqın; a ~from justice ədalət məhkəməsindən qaçan şəxs; 2. qaçqın; sürgün / sürgün edilmiş adam; a ~ from the invaded areas düşmən tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdən olan qaçqın

fugitive2

adj 1. qaçmış; ~soldier qaçmış əsgər; ~ debtor qaçmış borclu; 2. ötəri, ötüb gedən / keçən; keçən, keçici; ~ idea ötən fikir

FUGGY
FULFIL