FULFIL

v 1. yerinə yetirmək, icra / ifa etmək, həyata keçirmək; to ~ a promise vədi yerinə yetirmək; to ~ one’s duties / obligations öz vəzifəsini / öhdəliklərini yerinə yetirmək; Desires / Hopes have been fulfilled Arzular / Ümidlər həyata keçib; 2. qurtarmaq, bitirmək, tamamlamaq, başa çatdırmaq; to ~ one’s work by certain date müəyyən vaxta qədər işini qurtarmaq / başa çatdırmaq

FUGITIVE
FULFILMENT