FULL-EYED

adj 1. irigözlü, yekəgözlü; 2. yaxşı görünən

FULL-BREASTED
FULL-FACED