FUNCTIONAL

adj 1. funksional; ~ architecture funksional memarlıq; ~ disease funksional xəstəlik; ~ heart-trouble funksional ürək xəstəliyi; 2. rəsmi; işgüzar

FUNCTION
FUNCTIONARY