FUNDAMENTAL

fundamental1

n 1. pl əsas qayda / qanun; prinsip; 2. əsaslar; the ~s of physics fizikanın əsaslan; to agree upon ~s əsas məsələlərdə razılaşmaq

fundamental2

adj 1. əsas, əsaslı, köklü, başlıca; əhəmiyyətli, çox mühüm, zəruri, vacib, ~ reason / cause əsas səbəb; ~ difference əsas fərq

FUND-HOLDER
FUNERAL

Digər lüğətlərdə