FUNERAL

funeral1

n dəfn; dəfn mərasimi; quiet ~ sadə dəfn mərasimi; to attend (at) a ~ dəfndə / dəfn mərasimində iştirak etmək; to join the ~ dəfn mərasiminə qoşulmaq

◊ It's not my funeral amer. Bu mənim işim deyil, Bu mənə aid deyil

funeral2

adj dəfn; matəm; ~ speech dəfn mərasimində söylənilən nitq; ~ pyre / pile dəfn tonqalı; ~ urn defh uması (yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazaşəkilli qab); ~ escort hərb. son hərbi ehtiram göstərmək üçün hərbi dəstə

FUNDAMENTAL
FUNEREAL