GƏBƏRMƏK

İzahı belədir: ölü bir qayda olaraq şişir. Türk dillərinin bəzilərində (məs, qaqauz dilində) hamilə yerinə qebə işlədilir. Qebermə (gəbərmə) isə ruscaya “издыхать” kimi tərcümə olunub. Deməli, gəbərmək sözü “şişmək” anlamı ilə bağlıdır. Bir vaxtlar nehrə yerinə, də qobe, qebe demişik, şiş (qabarmaq) anlamı ilə əlaqədardır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GEYMƏK
GƏC

Digər lüğətlərdə