GALL

gall1

n I 1. öd; ~ -bladder öd kisəsi; ~ -stone öd daşı; 2. ətiacılıq, qanıacılıq, tündlük; to dip one’s pen in ~ məc. zəhərləmək, sancmaq, acılamaq; to vent one’s ~ on smb. acığını kiminsə üstünə tökmək; 3. həyasızlıq, sırtıqlıq, abırsızlıq; to have the ~ to do smth. bir şeyi etmək üçün həyasız olmaq

n II sıyırıntı, yağır (atlarda)

gall2

v 1. siyirmək, yağır etmək (dəmi), 2. qəlbinə toxunmaq

GALE
GALL-PIPE