GERİ

1. нареч. кьулухъ, далу патахъ, кьулухъ патахъ, кьулухъди (мес. килигун); 2. сущ. гуьгъ, кьулухъ пад, далу, кьатӀ, амай пай (мес. макъаладин); 3. сущ. пер. эхир, нетижа, кьулухъ пад (мес. са кардин); 4. сущ. пер. вилик тефенвай, кьулухъ галамай, гуьгъуьна амай; ** geri durmaq кьулухъ акъвазун, яргъаз хьун, агат тавун, мукьвал татун; geri götürmək кьулухъ къахчун а) вуганвай затӀ хкӀан хьана, вахче лагьана къахчун; б) пер. гафунилай элкъуьн; geri (geriyə, geridə) qalmaq а) кьулухъ галамукьун а) гуьгъуьна амукьун; б) вахтунда тавун; гежарун; в) пер. вилик тефин, кисир тавун; geri qayıtmaq кьулухъ хтун, кьулухъ элкъуьн, элкъвена хтун, хтун; geri qaytarmaq а) кьулухъ элкъуьрун, элкъуьрна рахкъун, чукурун, рахкъурун; б) элкъуьрна вахгун, вахгун (мес. буржи); в) пер. вилик пад кьун, вилик финиз манийвал авун; geri oturmaq кьулухъ ахцукьун, чкадал ахцукьун, кьулухъ хъхьун, кьулухъ хъфин, кьулухъ катун (мес. душман); geri oturtmaq кьулухъ ахцукьарун, чкадал ахцукьарун, гужуналди кьулухъ хъфиниз, катуниз мажбур авун; geri(də) qoymaq къулухъ тун, гуьгъуьна тун; geri(yə) almaq кьулухъ къахчун, къахчун; geri(yə) atmaq (salmaq) а) кьулухъ вегьин, далудал вегьин (мес. чӀарар); б) пер. кьулухъ тун, вилик пад кьун, вилик финиз манийвал авун; geri(yə) baxmadan кьулухъ килиг (элкъуьн) тавуна, ччин кьулухъ элкъуьр тавуна, са куьнизни фикир тагана, тадиз; geri(yə) çəkilmək а) кьулухъ къакъучӀун, акъвазнавай чкадилай кьулухъ хьун, кьулухъ фин; б) кьулухъ хъфин, катун (мес. душман); geri(yə) dönmək а) кил. geri qayıtmaq; б) элкъуьн, кьулухъ элкъуьн, элкъвена кьулухъ килигун; geri(yə) getmək а) кьулухъ хъфин, кьулухъ элкъуьн, элкъвена хъфин; б) пер. кьулухъ фин, яхун хьун, зайиф хьун; // кьулухъ ягъун, везият къвердавай пис хьун, залан хьун; хъсан тахьун (мес. азарлуди); в) кил. geri qalmaq в); geri(yə) istəmək (кьулухъ) хкӀан хьун, тӀалаб хъувун (мес. буржи); geri(yə) salmaq а) кил. geriyə çəkmək б); б) пер. кьулухъ кутун, гежарун, кьулухъ вегьин; geridən baxmaq кьулухъай килигун, яргъалай килигун (тамашун, гуьзетун) мукьув агат тавун, акахь тавун, иштирак тавун, яргъал акъвазун; geriyə çəkmək а) кьулухъ чӀугун, кьулухъ авун, кьулухъ гун, къерехдихъ чӀугун; б) пер. кьулухъ ялун, кьулухъ кутун, вилик финиз, кисир авуниз манийвал авун.
GERÇƏKLİK
GERİLƏMƏ

Digər lüğətlərdə