GEYMƏK

Mənbələrdə ged sözü geymək feilinin sinonimi kimi verilib. Gigir sözü вводить mənasında açıqlanıb. Ehtimal ki, sözün əsli gir feili ilə bağlıdır: qədimdə insanlar paltar yerinə dəridən istifadə edib (dəri sözünün mənası “kisə” deməkdir), onun içinə giriblər. Sonra gir sözü dəyişib və gey formasını kəsb edib. Bu sözü köy (isti) kəlməsi ilə də bağlamaq olar. Geyim bədəni isti saxlamaq vasitəsidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GETTO
GƏBƏRMƏK

Digər lüğətlərdə