GORDA

палаш, меч
GORBİZ
GORDAX, GORDAH

Digər lüğətlərdə