HALİ ƏRƏB

Xəbərdar, agah. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Xotkarın fərmanından onları hali eləyib sonra da öz naməsini oxudu. (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

*

Oğru dedi:

 – Qardaş, bircə məni hali elə görüm, sən kimsən? Nəçisən?

 Koroğlu dedi:

– Mən Koroğluyam. (“Koroğlunun qocalığı”)

HALİ ETMƏK
HALİCƏ