Hasilat sənayesi

yerin təkindən, sudan və meşədən müxtəlif növ xamal və yanacaq hasil edən istehsal sahəsi. «Hasilatın pay bölgüsü» (HPB) – hazırda bazar iqtisadiyatının yenicə formalaşdığı ölkələrdə daha geniş yayılmış müqavilə münasibətləri formasıdır. HPB müqaviləsinin şərtləri adətən ölkənin mili qanunvericiliyində (əksər halarda HPB haqında qanunda) müəyən edilir. Mahiyət baxımından HPB ilə konsesiya müqaviləsi arasında başlıca fərq bundan ibarətdir ki, HPB müqavilələrində dövlətə, müəyən vergi və qeyri-vergi ödənişləri ilə yanaşı, hasil olunan neftin (mənfət neftinin) bir hisəsi də məhsul formasında çatır.
Gili məhlul, yuyucu məhlul
Hava qazı