HAVA

Ərəb sözüdür, “воздух” mənasında işlədilir. Bundan başqa “istək”, “həyəcan”, “məhəbbət” mənaları da var. “pul havasına hər şeyini satdı” tipli cümlələr var (məs.: M.Süleymanlının “Köç” romanında). Burada hava kəlməsi həvəs sözünün təhrifindən ibarətdir. Adam adı kimi, yəqin ki, Adəmin arvadının adı əsas gö­türülür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HATƏM
HAVACAT

Значение слова в других словарях