HAXLAMAQ

Aqlı çıxarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu sözünü haxlar,

Dostun, düşmənini yoxlar,

Qızıldan kəsdirər mıxlar,

Gümüş nallar ərzan olsun.

                     (Paris nüsxəsi, 9-cu məclis)

HAÇA-KÜÇƏ
HAKİM ƏRƏB