HAZAR

Bax: həzər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğluyam, dad, hazaram,

Adım dəftərə yazaram,

Nə qədər səfil gəzərəm,

 Adım qurd oldu, qurd oldu!

                          (“Koroğlunun qocalığı”)

HAYTIMAQ
HAZAR PEŞƏ

Значение слова в других словарях