HİLOZOİZM

\[alm. Hylozoismus; fr. Hylozoisme; ing. Hylozoism; tr. Canlı özdekçilik; yun. Hyle – maddə, cisim, materiya və zoe – həyat\] – kainatın əsası olaHilozoizm termini ilk dəfə 17 əsrdə işlədilmişdir. Duyğu və təfəkkür qabiliyyətini materiyanın bütün formalarına aid edir. Əslində duyğu yalnız yüksək inkişaf etmiş materiyanın xassəsidir.
HİLEİZM
HİNAYANA