HİNDUİZM

Hindistan əhalisinin əksəriyyəti üçün \[heç olmasa valideynlərindən biri hindli olan və digər dinə etiqad bəsləməyən hər bir kəs hinduist hesab olunur\] səciyyəvi olan dini təsəvvürlərin, mərasim və adətlərin, sosial-məişət təsisatlarının məcmusu.
HİNAYANA
HİPNOZ

Значение слова в других словарях