HURİ

Ərəbcə “qaragözlü” deməkdir. Pəri sözünün sinonimidir (bu farscadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HUN
HUYUQ

Значение слова в других словарях