İDARƏEDİCİ

is.
1. İdarə edən, başçılıq edən, rəhbərlik edən, rəhbər. İdarəedici partiya.
2. tex. İşlədən, hərəkətə gətirən, bir mexanizm və s.-nin hərəkətini, işini nizama salan. İdarəedici mexanizm. İdarəedici sistem.
İDARƏEDƏN
İDARƏLƏNƏN

Digər lüğətlərdə